Persondata politik

Behandling af dine oplysninger
Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.
I denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Jeg psykolog Ole Aagaard Olsen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Helbredsoplysninger

Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Min behandling af dig
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Afregningsformål

• Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
o Dokumentationspligt
o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
o [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
• Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
• Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
• Du har som patient/klient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
• I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
• Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016
• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Jeg bruger ikke databehandlere. Jeg har håndskrevne journaler i én udgave, som opbevares i et aflåst skab. Din journal kan ikke umiddelbart identificeres til dig, idet jornalen som identifikation kun er mærket med et nr. eller med dine initialer eller med dit fornavn og første bogstav i dit efternavn. Mærkningen bruges jeg så internt til, enten at identificere dig gennem Falck Healthcares elektroniske databehandling(hvis du er henvist fra Falck), såvel som andre psykolognetværk såsom Dansk Erhvervspykologi og lign.  eller gennem en lokal fil på min ellers låste Mac pc. Det betyder, at man i værste fald vil kunne hacke sig til, at du er kunde hos mig(men altså ikke til din papirjournal). Denne pairjournal vil i princippet kunne stjæles ved fysisk indbrud hos mig. Imens denne journal altså kun kan knyttes til dig ved kombination med elektronisk hacking af min klientfortegnelse. Ved fysisk indbrud og/eller elektronisk hacking får du straks besked, såvel som jeg straks informerer Datatilsynet, indenfor 72 timer, såvel som jeg tager alle fornødne skridt til at forhindre gentaget fysisk indbrud eller elektronisk hackning.
Informeringen vil i hovedsagen følge følgende skabelon
• Dato og tidspunkt for bruddet
• Hvad skete der i forbindelse med bruddet?
• Hvad er årsagen til bruddet?
• Hvilke (typer) personoplysninger er omfattet af bruddet?
• Hvilke konsekvenser har bruddet for de berørte personer?
• Hvilke afhjælpende foranstaltninger er valgt og iværksat?
• Hvorvidt der er sket anmeldelse til Datatilsynet eller ej?

Opbevaring og slettepolitik
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysningerne i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til at overføre data, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelser eller tilføjelser.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på [tlf. 5121 5813).

Mail: Vil du skrive med mig på mail, så send mig en mail, hvor du gør opmærksom på det! altså, undlad i første omgang nogen som helst personlige oplysninger i mailen. Så svarer jeg denne din mail indenfor et  krypteret system(Permido), som du nemt melder dig gratis til, og så først derefter bør du skrive med mig om personlige ting.

Adresseoplysninger på klinikken:
Psykolog Ole Aagaard Olsen
[Kastanievej 24 8260 Viby J]
[Danmark ]

mail: olepsykolog@yahoo.dk
Dato: [25-05-2018]

Cookies
Jeg bruger ikke cookies